آدمها

پند 

مردم میگویند :

 

 آدمهای خوب راپیدا کنید

وبدهارا رها کنید 

امابایداینگونه باشد

"خوبی رادر آدمهاپیداکنید"

" وبدی آنهارانادیده بگیرید." 

"هیچکس کامل نیست. "

/ 0 نظر / 7 بازدید