ترشی غوره

 برای تهیه این ترشی به :

غوره

آبغوره

نمک نیازدارید

غوره هارابشویید ومراقب باشید که ازشاخه شان جدانشوند آنهارا دریک سبدبریزیدیکی دوساعت صبرکنیدآبی که باشستن آنهاراخیس کرده خشک بشود حالادرشیشه مناسبی بریزید یک قاشق نمک به نسبت مقدارغوره تان بریزید روی آن آبغوره بریزیدتاکاملاروی آنهارابگیردوشیشه تان پرپربشود درظرف راببندیدوحدودا یکماه زمان بدید تاترشی غورهتان آماده شود

/ 0 نظر / 20 بازدید