تفاوت یک مدیر بایک مهندس!!!

تفاوت یک مدیر بایک مهندس!!


مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار مهمّی دارد؛
ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسیبد: ببخشید آقا من قرار مهمّی دارم ، ممکن است به من بگویید کجا هستیم تا ببینم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟
مرد روی زمین گفت : بله، شما در ارتفاع حدودا ۶ متری در طول جغرافیایی 87412و عرض جغرافیایی 37814 هستید.
مرد بالن سوارگفت : شما باید مهندس باشید.!!!
مرد روی زمین گفت: درست است ولی شما از کجا فهمیدید؟!!
مرد بالن سوار گفت: چون اطلاعاتی که شما به من دادید اگر چه کاملا دقیق است امابه درد من نمی خورد! و من هنوز نمی دانم کجا هستم و به موقع به قرارم می رسم یا نه؟
مرد روی زمین گفت: شما هم باید یک مدیر باشید.!!
مرد بالن سوار گفت: بله، اماشمااز کجا فهمیدید؟؟
مرد روی زمین گفت: چون شما نمی دانید کجا هستید و به کجا می خواهید بروید. قولی داده اید و نمی دانید چگونه به آن عمل کنید و انتظار دارید مسئولیت آن را دیگران بپذیرند.
 اطلاعات دقیق هم به دردتان نمیخورد!!!

/ 0 نظر / 23 بازدید