سوره فاتحه الکتاب

سوره حمد یافاتحه الکتاب

درروایتی ازحضرت علی (ع) آمده است که ازرسول خدا (ص)شنیدم:

خدای تعالی فرمود:

فاتحه الکتاب رابین خودم وبنده ام تقسیم کردم.نصفش برای من ونصفش برای بنده من است  وبنده ام آنچه ( دراین سوره )درخواست میکندبه اومی دهم .

هنگامی که می گوید:           "بسم الله الرحمن الرحیم " 

خداوندعزوجل می فرماید:  

بنده ام بانام من آغازکرد،پس برمن است که کارهای اورابه ا نجام برسانم واحوالش را مبارک گردانم.

وچون می گوید:                  " الحمدلله رب العالمین " 

 پروردگارمتعال میفرماید:

بنده من مراحمدگفت ،واقرارکردکه نعمتهایی را که ازآن بهره منداست ازسوی من است

وبلاهایی که ازاودورشده ازلطف واحسان من است من شما (فرشتگان) راگواه می گیرم

که نعمتهای آخرت را نیزبرنعمتهای دنیای اواضافه کنم وبلاهای آخرت راازاودورکنم

 همانطورکه بلاهای دنیاراازاودورکردم.

وآنگاه که می گوید:                "الرحمن الرحیم  "

خدای عزوجل میفرماید:

بنده ام شهادت دادکه من رحمن ورحیم هستم ، من نیز شما راشاهدمیگیرم که بهره اوراازنعمت ورحمت خود فراوان ساخته ،نصیبش راازعطای خودبسیارگردانم.

وچون میگوید :                  "امالک یوم الدین  "

خدای تعالی می فرماید:

شاهدباشید همانطورکه بنده ام من مالک روز جزاهستم ، روزحساب ،حسابش  راآسان گردانم ،ونیکی هایش راقبول کرده وازگناهانش درگذرم.

وقتی میگوید:                         "ایاک نعبد" 

خدا وندمی فرماید: 

بنده ام راست گفت ،همانا تنهامراعبادت کرد.  شمافرشتگان را گواه میگیرم که قطعا  دربرابرعبادتش پاداشی دهم که هرکس که درعبادت راه مخالف اورارفته به حال او رشک برد.

وآنگاه که می گوید :            "وایاک نستعین "

خدا ی تعالی می فرماید:

بنده ام تنها ازمن یاری خواست وبه سوی من پناهنده شد.من نیز شماراشاهدمیگیرم که اوراقطعادرکا رش کمک کنم وحتما درسختی ها به فریادش رسم ویقینادر گرفتاری هادستش رابگیرم ویاریش کنم.

وچون میگوید   :           "اهدناالصراط المستقیم .....تاآخرسوره"

خدای عزوجل می فرماید:

دعای بنده ام برآورده است ودرخواستش پذیرفته .هماناآنچه رادرخواست کرد،اجابت کردم وآنچه راآرزو داشت به اوعطا کردم وازآنچه بیم داشت ایمنش گردانیدم.

 

 

/ 1 نظر / 36 بازدید
منصوره

خیلی زیباست.