چگونه دوست داشتنی تر ومحبوب ترباشیم؟

چگونه دو ست داشتنی ترومحبوب تر باشیم؟


 

بعضی افراد ذاتا رهبربه دنیا می آیند. آنهابه راحتی دیگران راجذب خودمی کنند. این به این معنی نیست که سایرین چون هیچوقت به چشم نمی آیندبایدنادیده گرفته شوند!

بابرخی روشهامیتوان کاری کردکه مردم ازمصاحبت باشمالذت ببرندودر دل بسیاری ازآنهاجا داشته باشید

سوال بپرسید:
  • ازسوالات ساده شروع کنید مثلا درموردبرخی تجربیات خاص وتلاشهایی که در زندگی کرده اند.اگرآن فردازدوستان نزدیک شماست ازاتفاقات اخیروتازه ای که برایش پیش آمده بپرسید.
علاقمندباشید:
  • علاقه نشان دادن به برخی ازتجربیات وویژگیهای افرادبه شماکمک میکندتادوست داشتنی تربه نظربرسید
روشنفکرباشید:
  • اگربه این نتیجه رسیده ایدکه ارزشهای شماباارزشهای برخی دوستانتان فرق دارد بیشترسعی کنیدکه همدم آنهاباشیدوازطرفی هم روشنفکرترباشیدمردم راباتمام ویژگیهایشان بپذیرید وازآنها بدون درنظرگرفتن تفاوتهایتان حمایت کنید.
دوستانه رفتارکنید:
  • شادباشید خونگرم باشید ودوستانه رفتارکنید تامردم باشمااحساس خوبی داشته باشند وقتی نمی توانیدبه دیگران کمک کنید لااقل سعی کنیدآنهارادوست داشته باشید دربرخی فرصت های مناسب آنهارادرآغوش بگیرید
  • به رویشان لبخندبزنید ونشان دهیدازملاقاتشان خوشحالید.
قانون ده ثانیه:
  • اگردوست نداریدحرفهای طرف مقابل را به زوربشنوید ازفرصتی که بین حرف زدنهایش پیش می آید ولحظه ای مکث میکند سریع موضوع بحث راعوض کنید این کاربیش ازده ثانیه طول نمی کشد!
ازتشابهات استفاده کنید:
  • اغلب ماکسانی رادوست داریم که شبیه خودمان هستند برخی این تشابهات باعث میشودمردم باهم احساس نزدیکی کنندوارتباطشان را ادامه دهندوقتی بامردم رابطه برقرارمی کنیدبه دنبال یافتن این تشابهات باشید حتی درحدیک سرگرمی  یک علاقه  یک عادت  یک حرفه  کتابی که خوانده اید.....ودامنه مکالمات خودراگسترده ترکنید.
نگاه کردن بامحبت:
  • بدترین کاری که میتوانیدانجام دهیداین است که وقتی کسی باشماحرف میزندشما  به درودیوار وسایروسایل اتاق نگاه کنیداین کارهم بی احترامی به فرد متکلم است هم اوراازادامه مکالمه منصرف میکندبه عبارت دیگر بااین کار به مخاطب میفهمانیدهیچ علاقه ای به ادامه صحبت با اوراندارید.

به دیگران کمک کنید:

  • به دنبال فرصتها یی باشید تابه دیگران کمک کنید بگذاریددوستتان روی حمایت شماحساب کند ودرمواقع نیاز به شمارجوع کند

اسامی رابه خاطربسپارید:

  • اما دراستفاده ازآنها زیاده روی نکنید وقتی بافردجدیدی ملاقات میکنید چندبارنام اورادرذهنتان مرورکنید تابطورکامل درآن ذخیره شود
/ 2 نظر / 46 بازدید
غزال

ممنون شما هم لینک شدی

negin

مرسی جالب بود آپممممممممممم