نکته یک تجربه

 

 

 

 

 

    

نکته یک تجربه مفید

همیشه وقتی میخواهید یک چیز جدید را برای بار اول درست کنید وتجربه کافی را در آن زمینه ندارید بهتر است مقدار مواد را نصف کنید .البته در بعضی موارد امکان این کار نیست

ولی بیشتر مواردمیشود این کار راکرد . 

/ 0 نظر / 18 بازدید