کوکوی مرغ خوشمزه

 

مرغ رابپزید واندازه کمی درشتتر ازحبه های  قند خردکنید.هویج ونخودفرنگی راهم میتوانید همراه مرغ بپزید اما اگرجداگانه همزمان درظزف کوچکتری بپزید که بوی اب مرغ نگیرد بهتر است.

سیب زمینی رانگینی ریز ریز خردکنید.

تخم مرغها رادریک ظرف کمی باچنگال بزنید .برای اینکه کوکوی شما انسجام 

یشتری داشته باشدوراحتترهم برگردانده شود بهتراست از4تخم مرغ استفاده نما یید.

حالاهمه موا درا اضافه کنید ومخلوط نمایید.ودرماهیتابه که روغن درآن راداغ نمودهاید بریزدتابپزد.

یک حبه سیر نمک وفلفل وکمی آب رابه سس مایونز اضافه کنید واین کوکو راهمراه سس  (مانندمرغ چینی تکه های کوکورادرسس بزنید ومیل کنید.) میل نمایید.نوش جان

 به جای پختن هویج ونخودمیتوانید ازیک کنسرو سبزیجات استفاده کنید وکارتان را راحت ترنمایید.


 

/ 0 نظر / 85 بازدید