# عکس_بچه_تپل

عکس کودکان عکس بچه های بامزه (سری 4 )

عکس کودک عکس بچه های ناز بامزه تپل مپل آخرحس !!!!    خنده ازته دل     به ریش کی می خندی؟!!!!    واقعامثل گلی!!!!    شمابگیدازچی اینقدتعجب کرده؟!!!!   آخرزیبایی!!!!                    
/ 4 نظر / 64 بازدید

آدمها

پند  مردم میگویند :    آدمهای خوب راپیدا کنید وبدهارا رها کنید  امابایداینگونه باشد "خوبی رادر آدمهاپیداکنید" " وبدی آنهارانادیده بگیرید."  "هیچکس کامل نیست. "
/ 0 نظر / 23 بازدید